Sabbir Rahman, 53 vs Sri Lanka

Sabbir Rahman, 53 vs Sri Lanka