Suresh Raina, 65 vs Bangladesh

Suresh Raina, 65 vs Bangladesh