Australia
The Test, Season 3: Australia’s journey to WTC23 title chronicled – The Trailer